SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES

Copyright 2016 Spital Municipal Curtea de Arges

SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES

STR. CUZA VODA, NR. 6-8, JUDET ARGES                    

TEL / FAX : 0248722150/0248722473

E-MAIL: secretariat@smca.ro

NR. 1222/07.02.2018

 ANUNT,

Publicam procesul verbal incheiat de catre Comisia de concurs pentru ocuparea unor functii vacante aflate in statul de functii pe anul 2018 cf anunt 706/23.01.2018

Descarca process verbal si anunt selectie dosare

SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES

STR. CUZA VODA, NR. 6-8, JUDET ARGES                    

TEL / FAX : 0248722150/0248722473, E-MAIL: secretariat@smca.ro

NR.  706/ 23.01.2018

A  N  U  N  T

 

SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES

SCOATE LA CONCURS

 

            In conformitate cu prevederile  Hotararii Nr. 1027/2014 si Ordinul  MS 1470/2011, Spitalul Municipal Curtea de Arges scoate la concurs urmatoarele posturi   vacante :

-         1 post asistent medical principal PL  –  Fisier Adulti ;

-         1 post asistent medical principal PL  –  Compartiment primire Urgenta;

-     1 post asistent medical PL – Cabinet Endocrinologie;

-     1 post asistent medical PL – Compartiment Obstetrica Ginecologie;

-     1 post asistent medical de laborator PL debutant – Laborator analize;

-     1 post inginer 1 A – Compartiment tehnic;

-     1 post inginer 1 A – Biroul Managementul Calitatii Serviciilor Medicale.

Conditii generale:

-         Are cetatenie romana, cetatenia altor state membre  sau a statelor apartinand spatiului economic- european si domiciliul in Romania;

-         Cunoaste limba romana scris si vorbit;

-         Are varsta minima reglementata de prevederile legale;

-         Are capacitate  deplina de exercitiu;

-         Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care concureaza, atestata pe baza Adeverintei medicale eliberate de catre medicul de familie si 

{ aviz psihic / neuropsihic si nu este in evidenta cu boli contagioase};

-         Indeplineste conditiile de studii si dupa caz de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

-         Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii de serviciu  sau in legatura cu serviciul  care impiedica infaptuirea  justitiei de fals ori  a  unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarul va cuprinde urmatoarele acte:

· Cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

· Copia actului de identitate, certificat  casatorie, certificat  nastere;

· Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor  si al altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice; certificatul de libera practica vizat pe anul 2018 – pentru posturile de asistenti;

· Xerocopia a diplomei de absolvire a Scolii Postliceeale si adeverinta eliberata de OAMGMAMR – Filiala Arges pentru participare la concurs.;

· Asigurare Malpraxis;

· Carnetul de munca sau dupa caz adeverintele care atesta vechimea in munca in meserie si/sau in specialitatea studiilor , in copie;

· Cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-i faca incompatibili cu functia pentru care candideaza;

· Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului, eliberata de catre medicul de familie si ( aviz psihic si neuropsihic si nu este in evident cu boli contagioase);

· Curicullum Vitae;

· Documentele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii cu acestea.

·   Taxa de inscriere va fi de  50 lei  depusa la caseria unitatii.

· Dosar sina.

 

Concursul va consta intr-o proba scrisa , interviu / proba practica.

Concursul va avea loc in data de  14 Februarie 2018, ora 09,00, la sediul Spitalului Municipal Curtea de Arges.

Concurentii se vor prezenta la sediul unitatii la data sus mentionata  la ora 8.30 pentru identificare.

Tematica, bibliografia sunt afisate la sediul unitatii, relatii suplimentare se pot obtine la biroul RUNOS si Secretariat.

Dosarele se depun la Secretariatul unitatii in perioada 23 Ianuarie – 6 Februarie 2018  de luni pana joi intre orele  8.00 – 14,00 si vinerea intre orele 8.00- 12.00.  

   

NOTA 1***

                     Activitatea de voluntariat se considera experienta profesionala si/sau in specialitate in functie de tipul activitatii, daca aceasta este realizata in domeniul studiilor absolvite { art. 10, alin 2 din Legea 78/2014.}

 

NOTA 2****

                     Vechimea  in specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului de asistent medical principal – 5 ani vechime ca asistent medical si examen pentru obtinerea gradului principal.

                     Pentru asistent medical PL – minim 6 luni vechime ca asistent medical.

                     Pentru inginer 1 A – Compartiment tehnic – diploma de licenta, vechime in specialitate studiilor necesare in vederea ocuparii postului minim 7  ani si autorizatie ISCIR pentru supravegherea tehnica a instalatiilor / echipamentelor detinatorului/ utilizatorului in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice ( RSVTI).

                     Pentru inginer 1 A – Birou Managementul Calitatii - diploma de licenta, vechime in specialitate studiilor necesare in vederea ocuparii postului minim 7  ani.

 

 

DESCARCA  TEMATICA/BIBLIOGRAFIE CONCURS

 

                                                              MANAGER,

Ing. Popescu Marius Viorel

SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES

STR. CUZA VODA, NR. 6-8, JUDET ARGES                    

TEL / FAX : 0248722150/0248722473, E-MAIL: secretariat@smca.ro

Nr.    2049/02.03.2018

A N U N T

 Spitalul Municipal Curtea de Arges scoate la concurs, conform Ordinului MS 869/2015 cu modificarile si completarile ulterioare,  urmatoarele posturi vacante de medici  in Statul de Functii aprobat pe anul 2018, dupa cum urmeaza;

· 1 post cu norma intreaga medic  in  specialitatea  medicina interna  – Cabinet Medicina Interna din Ambulatoriu de Specialitate Integrat;

· 1 post cu norma intreaga medic  in specialitatea  oncologie medicala – Compartiment Oncologie Medicala ;

· 1 post cu norma intreaga medic in specialitatea cardiologie – Cabinet cardiologie din Ambulatoriu de Specialitate Integrat spitalului ;

· 1 post cu norma intreaga medic in specialitatea ATI -  Compartiment ATI;

· 2 posturi cu norma intreaga medici in specialitatea medicina de urgenta – Compartiment Primire Urgenta;

· 1post cu norma intreaga medic in specialitatea dermato-venerologie – cabinet dermato-venerologie  din Ambulatoriu de Specialitate Integrat spitalului;

· 1 post cu norma intreaga medic in specialitatea neurologie – Compartiment Neurologie;

· 1 post cu norma intreaga de medic in specialitatea epidemiologie – Serviciu specializat de prevenire a infectiilor asociate asitentei medicale;

· 1 post cu norma intreaga medic in specialitatea recuperare medicina fizica si balneologie – Laborator BFT;

· 1 post cu norma intreaga medic in specialitatea chirurgie generala – Cabinet chirurgie din Ambulatoriu de Specialitate Integrat spitalului;

La concurs se pot prezenta medici cu drept de libera practica specialisti sau primari, confirmati in specialitatea respectiva, rezidenti aflati in ultimul an de  pregatire in specialitatea in care se publica postul.

Dosarele  de inscriere  la concurs vor cuprinde urmatoarele documente:

· Cerere in care se va mentiona postul pentru care doreste sa concureze ;

· Copie xerox de pe  Diploma de Licenta si Certificatul de Specialist sau primar pentru  medici, medici dentist, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional;

· Copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;

· Dovada / inscrisul din care sa rezulte  ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455, aliniat 1, litera e}  sau f}, la art. 541, alinit 1, litera d} ori e}, respectiv  art. 628, aliniat 1, litera d} sau e} din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile la zi;

· Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut la Anexa Nr.3 la Ordin;

· Cazierul judiciar;

· Acte de identitate in termen de valabilitatea;

· Certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care concureaza;

· Chitanta de plata a taxei de concurs;

· Taxa de concurs este de 150 lei si se achita la caseria Spitalului Municipal Curtea de Arges.

· Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist;

 

Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii in perioada 02.03.2018  pana la 16.03.2018, de luni pana joi, orele 08.00-14.00, iar vineri  intre orele 08.00-12.00.

Concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in Viata Medicala Nr. 9 /02.03.2018.

Relatii suplimentare se pot obtine la  telefon :  0248721976 – Birou RUNOS si  Secretariatul Spitalului Municipal Curtea de Arges : tel 0248722150, int. 2140; 0248721094.

 

 

 

 

 

 

MANAGER INTERIMAR SPITAL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES,

ING. POPESCU MARIUS VIOREL

 

SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES

STR. CUZA VODA, NR. 6-8, JUDET ARGES                    

TEL / FAX : 0248722150/0248722473, E-MAIL: secretariat@smca.ro

Nr.    2049/02.03.2018

A N U N T

 Spitalul Municipal Curtea de Arges scoate la concurs, conform Ordinului MS 869/2015 cu modificarile si completarile ulterioare,  urmatoarele posturi vacante de medici  in Statul de Functii aprobat pe anul 2018, dupa cum urmeaza;

· 1 post cu norma intreaga medic  in  specialitatea  medicina interna  – Cabinet Medicina Interna din Ambulatoriu de Specialitate Integrat;

· 1 post cu norma intreaga medic  in specialitatea  oncologie medicala – Compartiment Oncologie Medicala ;

· 1 post cu norma intreaga medic in specialitatea cardiologie – Cabinet cardiologie din Ambulatoriu de Specialitate Integrat spitalului ;

· 1 post cu norma intreaga medic in specialitatea ATI -  Compartiment ATI;

· 2 posturi cu norma intreaga medici in specialitatea medicina de urgenta – Compartiment Primire Urgenta;

· 1post cu norma intreaga medic in specialitatea dermato-venerologie – cabinet dermato-venerologie  din Ambulatoriu de Specialitate Integrat spitalului;

· 1 post cu norma intreaga medic in specialitatea neurologie – Compartiment Neurologie;

· 1 post cu norma intreaga de medic in specialitatea epidemiologie – Serviciu specializat de prevenire a infectiilor asociate asitentei medicale;

· 1 post cu norma intreaga medic in specialitatea recuperare medicina fizica si balneologie – Laborator BFT;

· 1 post cu norma intreaga medic in specialitatea chirurgie generala – Cabinet chirurgie din Ambulatoriu de Specialitate Integrat spitalului;

La concurs se pot prezenta medici cu drept de libera practica specialisti sau primari, confirmati in specialitatea respectiva, rezidenti aflati in ultimul an de  pregatire in specialitatea in care se publica postul.

Dosarele  de inscriere  la concurs vor cuprinde urmatoarele documente:

· Cerere in care se va mentiona postul pentru care doreste sa concureze ;

· Copie xerox de pe  Diploma de Licenta si Certificatul de Specialist sau primar pentru  medici, medici dentist, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional;

· Copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;

· Dovada / inscrisul din care sa rezulte  ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455, aliniat 1, litera e}  sau f}, la art. 541, alinit 1, litera d} ori e}, respectiv  art. 628, aliniat 1, litera d} sau e} din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile la zi;

· Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut la Anexa Nr.3 la Ordin;

· Cazierul judiciar;

· Acte de identitate in termen de valabilitatea;

· Certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care concureaza;

· Chitanta de plata a taxei de concurs;

· Taxa de concurs este de 150 lei si se achita la caseria Spitalului Municipal Curtea de Arges.

· Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist;

 

Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii in perioada 02.03.2018  pana la 16.03.2018, de luni pana joi, orele 08.00-14.00, iar vineri  intre orele 08.00-12.00.

Concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in Viata Medicala Nr. 9 /02.03.2018.

Relatii suplimentare se pot obtine la  telefon :  0248721976 – Birou RUNOS si  Secretariatul Spitalului Municipal Curtea de Arges : tel 0248722150, int. 2140; 0248721094.

 

DESCARCA  TEMATICA ASISTENT LABORATOR

DESCARCA  TEMATICA ECONOMIST

DESCARCA REGISTRATOR MEDICAL

DESCARCA  TEMATICA INGRIJITOR

ASISTENT MEDICAL

ANUNT   PG1   PG2   PG3

 

 

 

 

 

MANAGER INTERIMAR SPITAL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES,

ING. POPESCU MARIUS VIOREL

 

SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES

STR. CUZA VODA, NR. 6-8, JUDET ARGES                    

TEL / FAX : 0248722150/0248722473, E-MAIL: secretariat@smca.ro

Nr.    2049/02.03.2018

A N U N T

 Spitalul Municipal Curtea de Arges scoate la concurs, conform Ordinului MS 869/2015 cu modificarile si completarile ulterioare,  urmatoarele posturi vacante de medici  in Statul de Functii aprobat pe anul 2018, dupa cum urmeaza;

· 1 post cu norma intreaga medic  in  specialitatea  medicina interna  – Cabinet Medicina Interna din Ambulatoriu de Specialitate Integrat;

· 1 post cu norma intreaga medic  in specialitatea  oncologie medicala – Compartiment Oncologie Medicala ;

· 1 post cu norma intreaga medic in specialitatea cardiologie – Cabinet cardiologie din Ambulatoriu de Specialitate Integrat spitalului ;

· 1 post cu norma intreaga medic in specialitatea ATI -  Compartiment ATI;

· 2 posturi cu norma intreaga medici in specialitatea medicina de urgenta – Compartiment Primire Urgenta;

· 1post cu norma intreaga medic in specialitatea dermato-venerologie – cabinet dermato-venerologie  din Ambulatoriu de Specialitate Integrat spitalului;

· 1 post cu norma intreaga medic in specialitatea neurologie – Compartiment Neurologie;

· 1 post cu norma intreaga de medic in specialitatea epidemiologie – Serviciu specializat de prevenire a infectiilor asociate asitentei medicale;

· 1 post cu norma intreaga medic in specialitatea recuperare medicina fizica si balneologie – Laborator BFT;

· 1 post cu norma intreaga medic in specialitatea chirurgie generala – Cabinet chirurgie din Ambulatoriu de Specialitate Integrat spitalului;

La concurs se pot prezenta medici cu drept de libera practica specialisti sau primari, confirmati in specialitatea respectiva, rezidenti aflati in ultimul an de  pregatire in specialitatea in care se publica postul.

Dosarele  de inscriere  la concurs vor cuprinde urmatoarele documente:

· Cerere in care se va mentiona postul pentru care doreste sa concureze ;

· Copie xerox de pe  Diploma de Licenta si Certificatul de Specialist sau primar pentru  medici, medici dentist, farmacisti, respectiv adeverinta de confirmare in gradul profesional;

· Copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;

· Dovada / inscrisul din care sa rezulte  ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 455, aliniat 1, litera e}  sau f}, la art. 541, alinit 1, litera d} ori e}, respectiv  art. 628, aliniat 1, litera d} sau e} din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile la zi;

· Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut la Anexa Nr.3 la Ordin;

· Cazierul judiciar;

· Acte de identitate in termen de valabilitatea;

· Certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care concureaza;

· Chitanta de plata a taxei de concurs;

· Taxa de concurs este de 150 lei si se achita la caseria Spitalului Municipal Curtea de Arges.

· Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist;

 

Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii in perioada 02.03.2018  pana la 16.03.2018, de luni pana joi, orele 08.00-14.00, iar vineri  intre orele 08.00-12.00.

Concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in Viata Medicala Nr. 9 /02.03.2018.

Relatii suplimentare se pot obtine la  telefon :  0248721976 – Birou RUNOS si  Secretariatul Spitalului Municipal Curtea de Arges : tel 0248722150, int. 2140; 0248721094.

 

DESCARCA  TEMATICA ASISTENT LABORATOR

DESCARCA  TEMATICA ECONOMIST

DESCARCA REGISTRATOR MEDICAL

DESCARCA  TEMATICA INGRIJITOR

ASISTENT MEDICAL

ANUNT   PG1   PG2   PG3

 

 

 

 

 

MANAGER INTERIMAR SPITAL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES,

ING. POPESCU MARIUS VIOREL

 

 

 

 

 

 

 

 

SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES

STR. CUZA VODA, NR. 6-8, JUDET ARGES                    

TEL / FAX : 0248722150/0248722473

E-MAIL: secretariat@smca.ro

NR.  12090/ 19.11.2018

 

 

DESCARCA ANUNT/BIBLIOGRAFIE/TEMATICA

 

A  N  U  N  T

 

SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES

SCOATE LA CONCURS

 

            In conformitate cu prevederile  Hotararii Nr. 1027/2014 si Ordinul  MS 1470/2011, Spitalul Municipal Curtea de Arges scoate la concurs urmatorul post   vacant :

Denumirea posturilor:

 1 post psiholog stagiar  -  Cabinet Psihologie in cadrul Ambulatoriului de Specialitate integrat Spitalului

 

Conditii generale:

-         Are cetatenie romana, cetatenia altor state membre  sau a statelor apartinand spatiului economic- european si domiciliul in Romania;

-         Cunoaste limba romana scris si vorbit;

-         Are varsta minima reglementata de prevederile legale;

-         Are capacitate  deplina de exercitiu;

-         Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care concureaza, atestata pe baza Adeverintei medicale eliberate de catre medicul de familie si 

{ aviz psihic / neuropsihic si nu este in evidenta cu boli contagioase};

-         Indeplineste conditiile de studii si dupa caz de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

-         Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii de serviciu  sau in legatura cu serviciul  care impiedica infaptuirea  justitiei de fals ori  a  unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarul va cuprinde urmatoarele acte:

Cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

Copia actului de identitate, certificat  casatorie, certificat  nastere;

Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor  si al altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

Asigurare Malpraxis;

Certificat de membru din cadrul Colegiului psihologilor din Romania;

Carnetul de munca sau dupa caz adeverintele care atesta vechimea in munca in meserie si/sau in specialitatea studiilor , in copie;

Cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-i faca incompatibili cu functia pentru care candideaza;

Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului, eliberata de catre medicul de familie si ( aviz psihic si neuropsihic si nu este in evident cu boli contagioase);

Curicullum Vitae;

Documentele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii cu acestea.

 Taxa de inscriere va fi de  50 lei  depusa la caseria unitatii.

Dosar sina.

 

Concursul va consta intr-o proba scrisa , interviu / proba practica.

Proba scrisa  va avea loc in data de  12 Decembrie 2018, ora 09,00, iar proba practica/interviu in data de  17 Decembrie 2018, ora 09.00, la sediul Spitalului Municipal Curtea de Arges.

Concurentii se vor prezenta la sediul unitatii la data sus mentionata  la ora 8.30 pentru identificare.

Tematica, bibliografia sunt afisate la sediul unitatii, relatii suplimentare se pot obtine la biroul RUNOS si Secretariat.

Dosarele se depun la Secretariatul unitatii in perioada  19 Noiembrie 2018  – 4 Decembrie  2018  de luni pana joi intre orele  8.00 – 14,00 si vinerea intre orele 8.00- 12.00.  

   

 

 

 

DESCARCA ANUNT/BIBLIOGRAFIE/TEMATICA

                                                              MANAGER,

Ing. Popescu Marius Viorel